Algemene Voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder partijen
  1. De klant: degene die een overeenkomst aangaat met
  2. Chaosweg, Landegemstraat 38, 9750 Kruisem, BTW BE 0742.599.633
  3. Een overeenkomst waarbij de klant zich met Chaosweg verbindt diensten en of goederen te kopen
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, overeenkomsten en facturen uitgaande van Chaosweg. De klant heeft voorafgaandelijk kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt ze zonder enig voorbehoud, ook naar toekomst toe.
 3. De algemene voorwaarden van d klant worden expliciet uitgesloten, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn enkel geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.  Chaosweg is slechts door de offerte gebonden indien de offerte door de klant binnen dertig dagen schriftelijk wordt aanvaard.  Enkel een offerte ondertekend door Chaosweg is bindend voor haar.
 5. De verkoopsvoorwaarden van voorgaande aanbiedingen en of offertes gelden niet automatisch door nabestellingen.
 6. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Chaosweg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs weet dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Chaosweg worden versterkt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Chaosweg zijn versterkt, heeft Chaosweg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  Nutteloze verplaatsingskosten en lange wachttijden ingevolge laattijdige versterkte informatie door de klant worden aangerekend.
 7. Medewerkers van Chaosweg nemen nooit originele documenten mee buiten het bedrijf. Indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, worden steeds duplicaten van de documenten gemaakt.  Bij verlies (omwille van onoplettendheid, brand, schade,…) kan Chaosweg of medewerkers dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
 8. De klant en Chaosweg verbinden zich er uitdrukkelijk toe de gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgen als strikt vertrouwelijk te behandelen.  Informatie is vertrouwelijk als één van de partijen deze uitdrukkelijk als dusdanig bestempelt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie zelf.
 9. Alle informatie, presentaties en werkmateriaal dat in functie van dienstverlening door Chaosweg aan de klant wordt versterkt, wordt als vertrouwelijk beschouwd en mag bijgevolg niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
 10. Chaosweg is ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk in geval van bedrog of grove opzettelijk fout. In geval van aansprakelijkheid zal enkel de rechtstreekse schade in aanmerking komen.  Enige vergoeding van indirecte of gevolgschade en van bedrijfsschade, winstderving of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.  Bij aansprakelijkheid ten laste van Chaosweeg zal de schadevergoeding de in de overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw) niet overschrijden.  Elke aanspraak of schadevergoeding dient binnen de 8 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, aan de andere partij gemeld worden.
 11. Chaosweg is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens videosessies, workshops, personal organizing trajecten, coaching sessies, opruimsessies, events of andere diensten die geleverd worden.
 12. In geval van gevaar voor de algemene veiligheid of in geval van gevaar voor de deelnemers of in geval van overmacht kan Chaosweg eenzijdig beslissen dat de videosessie, workshop, het personal organizing traject, coaching sessie, opruimsessie, event of andere te leveren dienst, wordt afgelast en of verschoven naar een later af te spreken tijdstip. De klant heeft hierdoor geen recht op een schadevergoeding.  Chaosweg is gerechtigd de videosessie, workshop, het personal organizing traject, coaching sessie, opruimsessie, event of andere te leveren dienst op eenzijdige wijze te annuleren en of naar een latere datum uit te stellen, indien er sprake is van een te gering aantal deelnemers om het beoogde resultaat en kwaliteit te behalen.  In voorkomend geval kan Chaosweg niet gehouden zijn tot betaling van welke schadevergoeding dan ook.
 13. Met uitzondering van strijdige, geschreven overeenkomsten, zijn al onze betalingsaanvragen en facturen contant betaalbaar, behoudens gestelde vervaldatum, veertien dagen na factuurdatum.
 14. De facturen dienen steeds betaald te worden voorafgaand de effectieve opstartdatum van videosessie, workshop, het personal organizing traject, coaching sessie, opruimsessie, event of andere te leveren dienst (ongeacht de betalingstermijn van 14 dagen factuurdatum die Chaosweg hanteert).
 15. Bij niet betaling binnen de voorgeschreven termijn (zie artikel 13 en 14 van de algemene voorwaarden) zal een intrest aangerekend worden vanaf de factuurdatum gelijk aan 3% per maand. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld wordt, zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogt met 12%.  Onkosten verbonden aan gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering worden de klant afzonderlijk aangerekend en zijn dus steeds ten lastte van de klant.  Bij niet betaling van de factuur binnen de voorgeschreven termijn kan Chaosweg bovendien op eenzijdige wijze beslissen om de videosessie, workshop, het personal organizing traject, coaching sessie, opruimsessie, event of andere te leveren dienst te annuleren , zonder hierbij enige schadevergoeding dan ook te zijn vershculdigd.4
 16. Elke overeenkomst kan geannuleerd worden tot maximum twee weken voor de aanvang van de videosessie, workshop, het personal organizing traject, coaching sessie, opruimsessie, event of andere te leveren dienst. Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren en moet uitdrukkelijk aanvaard worden door    In verschuldigd van 25% van het factuurbedrag.  Bij annulering binnen de twee weken voor de aanvang van de videosessie, workshop, het personal organizing traject, coaching sessie, opruimsessie, event of andere te leveren dienst is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 17. Klachten met betrekking de factuur moeten Chaosweg aangetekend bereiken binnen de zeven dagen na de factuurdatum. Zo niet worde de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist.
 18. Alle door Chaosweg afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen in verband met interpretatie of uitvoering van deze overeenkomsten of betwistingen in verband met de uit d overeenkomsten voortvloeiende facturen is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.